Μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες και μακροχρόνια άνεργους


Τη μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες και μακροχρόνια άνεργους αποφάσισε κατά τη χθεσινή, 13η φετινή συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Βασικό κριτήριο για την πρώτη κατηγορία είναι το συνολικό

οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από το εκκαθαριστικό της εφορίας και το οποίο αφορά στα κάθε είδους εισοδήματα του ενδιαφερόμενου (εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, αποζημιώσεις, αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα, εισοδήματα από ακίνητα κ.λπ.).

Ως προς τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους, λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των παιδιών, τα οποία θεωρούνται προστατευόμενα μέλη, μόνο όσο είναι ανήλικα ή σπουδάζουν (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών) ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. Για τα άτομα με αναπηρία, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το ατομικό εισόδημα και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.


Συγκεκριμένα, για το 2015 αποφασίστηκε η μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού, για τις οικίες όπου διαμένουν:


1) Οικογένειες με τρία (3) παιδιά, τα οποία ήταν ανήλικα ή σπούδαζαν, για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής ή υπηρετούσαν τη στρατιωτική τους θητεία και είχαν συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2013 έως 27.500,00€, μείωση 50%. Συμπληρωματικά, θα έπρεπε να συντρέχουν οι προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3454/2006, βάσει των οποίων εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους.

2) Οικογένειες με τέσσερα (4) παιδιά, τα οποία ήταν ανήλικα ή σπούδαζαν για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής ή υπηρετούσαν τη στρατιωτική τους θητεία και είχαν συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2013 έως 33.000,00€, μείωση 50%.

3) Οικογένειες με πέντε(5) παιδιά και άνω, τα οποία ήταν ανήλικα ή σπούδαζαν για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής ή υπηρετούσαν τη στρατιωτική τους θητεία και είχαν συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2013 έως 50.000,00€, μείωση 50%.

4) Οικογένειες με συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2013 έως 27.500,00€, που είχαν ένα τουλάχιστον μέλος τους με αναπηρία > ή = 67%, μείωση 50%.

5) Άτομα με αναπηρία > ή ίση 67% που ζουν μόνα τους (χωρίς οικογένεια) και των οποίων το ατομικό εισόδημα για το 2013 ήταν έως 16.500,00€, μείωση 50%.

Αναφορικά με τους μακροχρόνια άνεργους, αποφασίστηκε η μείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας και φωτισμού (δημοτικά τέλη), υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Να έχουν συμπληρώσει αδιαλείπτως τουλάχιστον 12 μήνες εγγραφής στον ΟΑΕΔ και να εξακολουθούν να είναι άνεργοι.
2) Να είναι ηλικίας 25 έως 65 ετών.
3) Ο λογαριασμός της ΔΕΗ της κατοικίας τους να είναι στο όνομά τους.
4) Από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το οικ. έτος 2014 (εισοδήματα 2013), να προκύπτει ότι το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα είναι μέχρι 6.000,00€, προσαυξανόμενο κατά 500,00€ για κάθε προστατευόμενο μέλος (άνεργος-η σύζυγος, τέκνα ανήλικα ή σπουδάζουν για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία).
5) Η κατοικία να μην ξεπερνά τα 120τ.μ.

Όσοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα καταβάλουν κανονικά τα τέλη μέσω της ΔΕΗ και στο τέλος κάθε εξαμήνου (Ιούνιο και Δεκέμβριο), θα τους επιστρέφεται το 50% των τελών που έχουν καταβάλει για το κάθε εξάμηνο, εφόσον αποδεδειγμένα εξακολουθούν να είναι άνεργοι και προσκομίσουν για έλεγχο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο).
2) Υπεύθυνη Δήλωση με κείμενο: «Όλα τα στοιχεία στην αίτησή μου είναι αληθή και σε περίπτωση μεταβολής είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου».
3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
4) Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ) στο όνομα του ενδιαφερόμενου (σε περίπτωση ενοικιαστή που δεν έχει το λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνομά του, απαιτείται η προσκόμιση λογαριασμού ΕΥΔΑΠ ή Σταθερής Τηλεφωνίας, ο οποίος να εκδίδεται στο όνομά του).
5) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
6) Συμβόλαιο κατοικίας. Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας, μισθωτήριο συμβόλαιο με σφραγίδα από την αρμόδια ΔΟΥ.
7) Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ).
8) Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας.

Αν στη διάρκεια του εξαμήνου, ο δικαιούχος πάψει να είναι άνεργος, αυτομάτως παύει να ισχύει η σχετική μείωση.

Να σημειωθεί πως, ενώ η μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες ψηφίστηκε ομόφωνα, για τη μείωση στους μακροχρόνια άνεργους ψήφισε αρνητικά μόνο η παράταξη «8 προτάσεις», δηλαδή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χάρης Κουγιουμτζόπουλος και Νίκος Στάππας.