ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ: Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων ατόμων με αναπηρία


Tο Ε.Κ.Ε.Κ. του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών στο Χολαργό Αττικής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», τον Ιούνιο του 2014 ξεκίνησε την υλοποίηση τριών προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων ΑμΕΑ τα οποία είναι συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η κρίση που μαστίζει την ελληνική και τη διεθνή κοινότητα, έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο ρεύμα ανεργίας η οποία στη χώρα μας υπερβαίνει το 1.300.000 ανέργους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες έχει ως αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση της δυσκολίας ανεύρεσης εργασίας από τα άτομα αυτά. Επιπρόσθετα, τα μέλη αυτών των ομάδων δεν έχουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με τα υλοποιούμενα προγράμματα παρέχεται η δυνατότητα στα ΑμεΑ να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αυξήσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας.

Ταυτόχρονα, η απασχόληση σε καθημερινή βάση σε ένα προσομοιωμένο εργασιακό περιβάλλον, αφενός βελτιώνει την αυτοπεποίθηση των καταρτιζόμενων και αφετέρου παρέχει ανακούφιση (ψυχική και σωματική) στις οικογένειες ή στους κηδεμόνες των  ατόμων με αναπηρίες, δεδομένου ότι απασχολούνται σε καθημερινή βάση σε ελεγχόμενο και πιστοποιημένο περιβάλλον (πιστοποιημένα εργαστήρια και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές) στο οποίο πέραν των άλλων παρέχεται και δωρεάν σίτιση.

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 700 ώρες οι οποίες κατανέμονται σε 200 ώρες προκατάρτισης και σε 500 ώρες κατάρτισης. Η φάση της προκατάρτισης περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας στόχου, που αποσκοπούν στην απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων για την παρακολούθηση της κατάρτισης, την επίτευξη της συνοχής της ομάδας των ωφελουμένων και τη βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων. Η φάση της κατάρτισης περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί το μέρος της προκατάρτισης και της θεωρητικής κατάρτισης και οι καταρτιζόμενοι ασχολούνται σε πρακτικές ασκήσεις κατά τις οποίες εφαρμόζουν στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις που απέκτησαν κατά το προηγούμενο στάδιο εκπαίδευσης. Η πρακτική άσκηση θα διαρκέσει 350 ώρες.

Τα τρία προγράμματα, τα οποία πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός του Δεκεμβρίου του 2014, είναι τα εξής:

1. Δημιουργία πωλητέων ειδών

2. Εφαρμογές ζωγραφικής στο ξύλο, στην πέτρα, στον πηλό και στον καμβά

3.Ξυλουργικές εργασίες