Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το «μπαλόνι»

Τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα γήπεδα μπάσκετ του λόφου Τσακού» προκήρυξε την Παρασκευή (4/8) ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος | 12 Σεπτεμβρίου 2019 η αποσφράγιση των προσφορών, στα 254.200 ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου

Ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στις 31 Ιουλίου 2019 (παρόντες Νικάκη, Μπουφούνου, Αυγουρόπουλος, Σουρανή, Τράκας, απόντες Αρβανίτη, Τούτουζας, Ρεμούνδος, Τίγκας), ο Δήμαρχος, Ηλίας Αποστολόπουλος, προκήρυξε την Παρασκευή (2/8) τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού», µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, με σφραγισμένες προσφορές και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 2018267 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 5η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης τη 12η Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 254.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΕ Περιφέρειας Αττικής με εγκεκριμένη χρηματοδότηση 140.000,00 € και το επιπλέον ποσό των 114.200,00 θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η συνολική δαπάνη κατανέμεται στους προϋπολογισμούς του Δήμου ετών 2019 και 2020 και βαρύνει τον ΚΑΕ 15.7135.0014.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να εγκατασταθούν: