Κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός του 2020

Με 16 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 2 λευκά εγκρίθηκε το απόγευμα της Τρίτης (12/11) ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το οικονομικό έτος 2020.

Τον προϋπολογισμό της διοίκησης Αποστολόπουλου υπερψήφισαν οι 16 από τους 17 Δημοτικούς Συμβούλους της συμπολίτευσης (απουσίαζε η Χρύσα Παρίση).

Καταψήφισαν οι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, Γιώργος Αυγερινός (παράταξη Τούτουζα), Μαρία Σιώτου, Νατάσσα Χαμηλοθώρη-Κουγιουμτζοπούλου (παράταξη Κανάκη/8 Προτάσεις), Λουκάς Ρίζος, Μπάμπης Στάικος (παράταξη Τίγκα) και Αντώνης Ρεκλείτης (παράταξη ΚΚΕ).

Λευκή ψήφο έδωσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νικήτας Κανάκης και Νίκος Καραγιάννης (παράταξη Κανάκη).

Τη σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε στην αρχή της 17ης -ειδικής- συνεδρίασης η Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Άννα-Μαρία Τσικρικώνη, η οποία ανέφερε τα εξής:

Με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 12 του Ν.4623/19, ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των Δήμων. Επίσης με την υπ’ αριθ. 55905/19 (ΦΕΚ 3054/Β/29-7- 2019) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών «Παροχή των οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020», παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2020.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες, στην από 11 Ιουλίου 2019 συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τα από 17 Ιουλίου 2019 πρακτικά της, αφού συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, έλαβε απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και όλη τη σχετική νομοθεσία και τα οικονομικά δεδομένα του μηνός Ιουλίου 2019 (μήνας αναφοράς), με την υπ’ αριθ. 138/28-08-2019 απόφασή της, συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού οικονομικού έτους 2020 και μερίμνησε για την αυθημερόν ενσωμάτωση του σχεδίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, με το υπ’ αριθ. 1527/11-10-2019 έγγραφό του, διατύπωσε τη γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου μας και έκρινε ότι είναι ισοσκελισμένο και ότι έχουν τηρηθεί όλες οι οδηγίες της υπ’ αριθ. 55905/19 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών.

Μετά τις ανάγκες που προέκυψαν στο μεσοδιάστημα από τον Αύγουστο 2019 μέχρι σήμερα, η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. ……./11-11-2019 απόφασή της, συνέταξε το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 και μαζί με την αιτιολογική έκθεση το υπέβαλε προς ψήφιση στο ΔΣ.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2020 παρουσιάζει την εξής ανακεφαλαίωση Εσόδων-Εξόδων: