Τι είναι η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Διαβάστε τι αναφέρει ο νόμος για τη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, η οποία αναμένεται να συγκροτηθεί κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης (18/12) στο Χολαργό.

Στο με αριθμό 4947/6-11-2018, τεύχος Β’, Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δημοσιεύθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στον οποίο συμπεριλήφθηκε και Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, με στόχο την ανάπτυξη, την προώθηση και εφαρμογή δημοτικών πολιτικών και προγραμμάτων για την ισότητα των δύο φύλων.

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού συμπεριλαμβάνεται στους 126 Δήμους που έχουν υπογράψει την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» και ανέλαβαν δημόσια δέσμευση για την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ένταξη της ισότητας στις πολιτικές του Δήμου τους.

Σύμφωνα επίσης με την παρ.1 του α. 70Α του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το α. 6 του Ν.4604/19, σε κάθε Δήμο συνιστάται Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, η οποία είναι συμβουλευτικό, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, όργανο με τις εξής αρμοδιότητες:

α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,

β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,

γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,

δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Σύμφωνα επίσης με τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται ότι η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:

α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή Εντεταλμένο ή Δημοτικό/ή σύμβουλο, ως Πρόεδρο.

β. Έναν (1) Δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου.

δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου.

ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης.

στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων.

ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.