Νίπτει τας χείρας του το Πράσινο Ταμείο


Το μπαλάκι στο Δήμο ρίχνει μέσω του Προέδρου του σε απαντητική του επιστολή προς τις «8 Προτάσεις» το Πράσινο Ταμείο αναφορικά με την προβληματική ανάπλαση της οδού Βουτσινά.

Συγκεκριμένα:

«Σε συνέχεια του από 22 Σεπτεμβρίου 2020 ηλεκτρονικού μηνύματος που στείλατε στο Πράσινο Ταμείο με συνημμένη επιστολή διαμαρτυρίας που απευθύνεται στα μέλη του Δ.Σ. του Π.Τ. σχετικά με το έργο “Λειτουργική και Αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά”, το οποίο είναι ενταγμένο σε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του φορέα μας, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1. Το Πράσινο Ταμείο ενισχύει έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους. Χρηματοδοτεί δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου οι οποίες επιλέγονται από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 77 του Ν. 4495/2017 “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις” (όπως ισχύει).

2. Παράλληλα, δίνει τις κατευθύνσεις και παρακινεί τους δήμους να υποβάλλουν εμπνευσμένα έργα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ζωής στην πόλη.

3. Το είδος των έργων που θα υποβληθούν προς αξιολόγηση είναι σαφώς στη διακριτική ευχέρεια του δήμου, στον οποίο ανήκει άλλωστε και η ευθύνη για την ποιότητα των μελετών που υποβάλλονται. Η επιλογή των προτεινόμενων έργων και η έγκριση των αντίστοιχων μελετών γίνεται υποχρεωτικά με αποφάσεις του Συλλογικού Οργάνου του Δήμου, αυτό που ορίζει ο νόμος (Δ.Σ. ή Ο.Ε.).

4. Το Πράσινο Ταμείο αξιολογεί τις προτάσεις με βάση την επιλεξιμότητα της προτεινόμενης παρέμβασης, το Ιδιοκτησιακό / θεσμικό καθεστώς και την ωριμότητα του έργου, όπως άλλωστε αναφέρεται και στον Οδηγό και την αντίστοιχη πρόσκληση του προγράμματος, ελέγχοντας ταυτόχρονα να τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες περί βιοκλιματικού σχεδιασμού. Οι εκθέσεις σκοπιμότητας και οι τεχνικές περιγραφές των έργων τεκμηριώνουν την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών για τα ενταγμένα έργα.

5. Στη διάρκεια υλοποίησης του έργου το Π.Τ. ελέγχει τη νομιμότητα των διαδικασιών προκειμένου να προβεί στις εκάστοτε πληρωμές.

6. Για οποιαδήποτε τυχόν αστοχία ή κακή ποιότητα της μελέτης παρατηρείτε θα πρέπει να απευθύνεστε στο δήμο σας. Από δική μας πλευράς, είμαστε σε συνεχή συνεννόηση με τον Δήμο για κάθε ζήτημα που ανακύπτει.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ».