Τέσσερις δίμηνες θέσεις στην καθαριότητα των σχολείων


Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 276/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού προβαίνει στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα έως 31/12/2020, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 39, του Ν. 4722/2020.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα:

  • Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07.
  • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση, επισυνάπτοντας:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης).
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/07.
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από 23/10/2020 έως και 29/10/2020 και ώρα 14:30 να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: info@dpapxol.gov.gr.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2132002800.