Στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» κολυμβητήριο και παράδρομος


Αίτημα χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης και ανασυγκρότησης αστικού περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου-Χολαργού», η οποία θα περιλαμβάνει ως υποέργα την κατασκευή κολυμβητηρίου στο λόφο Τσακού και τη βιοκλιματική ανάπλαση του παράδρομου της λεωφόρου Μεσογείων, καταθέτει στο Υπουργείο Εσωτερικών η Δημοτική Αρχή.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14576/24.07.2020 πρόσκληση (ΑΤ06) του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν να υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» και τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση».

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Μέτρο IV και V, οι Δήμοι των περιφερειακών ενοτήτων Αττικής έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν και να χρηματοδοτηθούν για παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και επανάχρησης κτιρίων για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, καθώς και για δράσεις και παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών και του οικιστικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την εν λόγω πρόσκληση, κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία αίτηση χρηματοδότησης, με μέγιστο συνολικό αριθμό δύο κύριων υποέργων και ανώτατο ποσό χρηματοδότησης έως 10.000.000,00 ευρώ (προ ΦΠΑ), λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τα προαπαιτούμενα της εν λόγω πρόσκλησης.

Με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου αλλά και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού δύναται να μετάσχει στη συγκεκριμένη πρόσκληση υποβάλλοντας αίτημα χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης και ανασυγκρότησης αστικού περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου-Χολαργού», η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής δύο υποέργα:

Υποέργο 1ο: Κατασκευή κολυμβητηρίου στο Αθλητικό Κέντρο Χολαργού

Υποέργο 2ο: Βιοκλιματική Ανάπλαση παράδρομου Λ. Μεσογείων

Φάση Α’: Σύνταξη μελετών εφαρμογής και συγκεκριμένα:

  • Υδραυλική
  • Αρχιτεκτονική
  • Φυτοτεχνική
  • Συγκοινωνιακή
  • Ηλεκτρομηχανολογική
  • ΣΑΥ/ ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης

Φάση Β’: Κατασκευή Έργου

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, κατά τη συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου 2020, αποφάσισε ομόφωνα όπως:

Εγκρίνει:

α) Την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», Πρόσκληση ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση» του Υπουργείου Εσωτερικών του άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» και τίτλο πράξης «Παρεμβάσεις βελτίωσης και ανασυγκρότησης αστικού περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου-Χολαργού».

β) Την αποδοχή συνολικού ανώτατου ποσού χρηματοδότησης έως 10.000.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με όσα προβλεφθούν στο σχετικό Τεχνικό Δελτίο Έργου.

γ) Την κάλυψη της οικονομικής διαφοράς που θα προκύψει από ίδιους πόρους του Δήμου ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.

δ) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή των σχετικών τεχνικών δελτίων και κάθε απαιτούμενου εγγράφου για την υποβολή της πρότασης και την αποδοχή της αιτούμενης χρηματοδότησης.