77 νέες θέσεις εργασίας στο Χολαργό


Πρόκειται για τριετείς συμβάσεις σε διοικητικές ειδικότητες του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» που εδρεύει στον αριθμό 288 της λεωφόρου Μεσογείων στο Χολαργό | Οι νέοι υπάλληλοι θα αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία του φορέα στην πόλη μας, ενώ στα καθήκοντα περιλαμβάνονται συχνά και μετακινήσεις εκτός έδρας

Στη σύναψη 77 συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας τριών ετών, προχωρά το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Ελληνικό Κτηματολόγιο», προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία.

Το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελεστεί στο πλαίσιο των νέων θέσεων εργασίας, αφορά στην παρακολούθηση και διαχείριση των αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν τη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και των υποκαταστημάτων του φορέα και συνοψίζεται στα ακόλουθα:

  • Σύνταξη τευχών διαγωνισμών ανάθεσης υπηρεσιών/προμηθειών.
  • Καταχώρηση των αναγκαίων εγγράφων στο ΚΗΜΔΗΣ.
  • Ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ των διαγωνισμών που γίνονται, με ηλεκτρονικό τρόπο.
  • Παρακολούθηση πορείας διαδικασίας αναθέσεων.
  • Εκπαίδευση και υποστήριξη των υπαλλήλων των Κτηματολογικών Γραφείων που θα ασχολούνται με τις διαδικασίες ανάθεσης.
  • Συνεχής επικοινωνία με τα αντίστοιχα τμήματα των Κτηματολογικών Γραφείων.
  • Διαχείριση σχετικών ερωτημάτων και θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου.

Ο αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kta2021@ktimatologio.gr.

Στο πεδίο θέμα (subject) του ηλεκτρονικού μηνύματος εκάστου ενδιαφερόμενου θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, ο τίτλος της προκήρυξης και ο κωδικός θέσης, ως εξής: «ΕΠΩΝΥΜΟ (…), ΟΝΟΜΑ (…), Υποβολή αίτησης της προκήρυξης Α 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ (…)».

Μετά την αποστολή της αίτησης ο υποψήφιος θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής και σε μεταγενέστερο χρόνο θα ενημερωθεί ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρότασής του.

Σε περίπτωση που δεν ληφθεί το ανωτέρω μήνυμα επιβεβαίωσης της ορθής αποστολής της πρότασης, θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου supportkta2021@ktimatologio.gr. Δεν προβλέπεται παράβολο κατά την υποβολή της αίτησης.

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο.

Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης των προκηρυσσόμενων συμβάσεων όσα φυσικά πρόσωπα έχουν ενεργή σύμβαση με το φορέα κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.