12 νέες θέσεις εργασίας στο ΔΟΚΜΕΠΑ


Στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 2 μηνών, προχωρά ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής Παπάγου-Χολαργού | Αιτήσεις από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 | Αναλυτικά οι ειδικότητες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου-Χολαργού»

Ανακοινώνει

την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), συνολικά δώδεκα (12) ατόμων, διάρκειας έως δύο (2) μηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, ειδικότητα και αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

*Οι επιλεγέντες/είσες όλων των ειδικοτήτων που θα απασχοληθούν στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από 23/9/2021 έως 27/9/2021 και ώρα 14.30, να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: prosopikou.dokmepa@gmail.com

Για να δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ πατήστε εδώ

Για να δείτε την ΑΙΤΗΣΗ πατήστε εδώ

Για να δείτε την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ πατήστε εδώ

Για να δείτε την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ πατήστε εδώ

Για να δείτε την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ πατήστε εδώ

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ